Friday, January 12, 2018

شکاری بزرگ تر از خود

شکاری بزرگ تر از خود ووواااااایییییییییییییی پیشی! عشقم! واقعاً می‌خوایی اون ماهی رو بگیری؟ فکر نمی‌کنی یه خورده از خودت ...